آیاکارنامه خصوصی‌سازی دولت موفق بوده؟نیلکوه: هدف دولت از واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی چیست؟ آیا واگذاری‌های اخیر اقتصاد را کاراتر کرده است؟ آیا هم‌اکنون فضای رقابتی در اقتصاد ایران نسبت به سال‌های گذشته تغییر محسوسی داشته است؟ آیا نتایج خصوصی‌سازی آنگونه که انتظار می‌رفت در اقتصاد ایران نمود پیدا کرده است؟

شیوه عملیاتی آیت‌الله قاضی برای عرفان عملینیلکوه: عرفان عملی شامل اجرای یک برنامه دقیق و پر مشقت جهت گذشتن از مراحل و منازل و رسیدن به مقامات و احوالی در راه دست یافتن به آگاهی عرفانی است، از این جنبه این عرفان می‌خواهد وظایف انسان را با خودش، جهان و خدا بیان کند.