اگر غارت جنگل ادامه یابد؛ تا ده سال آینده درختی وجود نخواهد داشت!.

به گزارش نیلکوه، این تصاویر از محدوده تفرجگاه دزدی‌دره گالیکش است؛ اگر به غارت جنگل رسیدگی نشود ۱۰ سال دیگر درختی در این محدوده نخواهیم داشت.

آرشیو

روز : ماه : سال :