چاپ

gorg

سرویس فرهنگی نیلکوه: گرگ به ﺗﺼﻮﺭ و خیال این که ﺷﮑﺎﺭ و طعمه ﺧﻮﺑﯽ پیدا کرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﯿﺲ می زند ﻭ با حرص و ولعی وصف ناشدنی و شهوت سیری ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ می خورد!

 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه، می دانید ﺩﺭ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻝ، ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼگونه ﺷﮑﺎﺭ می کنند؟

ﺭﻭﯼ ﺗﯿﻐﻪ ﺍﯼ برنده مقداری ﺧﻮﻥ می ریزند ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺨﯽ ﻗﺮﺍﺭ داده ﻭ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﻫﺎ می کنند. ﮔﺮﮒ ﺁﻥ ﺭﺍ می بیند، ﺧﻮﻥ ﺭﺍ ﻟﯿﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ. ﯾﺦ روی تیغه کم کم ﺁﺏ می شود ﻭ ﺗﯿﻐﻪ ی تیز، ﺯﺑﺎﻥ ﮔﺮﮒ ﺭﺍ می بُرد.

ﮔﺮﮒ ﺧﻮﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ می بیند ﻭ به ﺗﺼﻮﺭ و خیال این که ﺷﮑﺎﺭ و طعمه ﺧﻮﺑﯽ پیدا کرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﯿﺲ می زند؛ اما نمی داند یا نمی خواهد بداند که با آن حرص و ولع وصف ناشدنی و شهوت سیری ، دارد ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺩش ﺭﺍ می خورد!

ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﺍﺯ ﮔﺮﮒ ﺧﻮﻥ می رود تا به دست خودش کشته می شود. نه گلوله ای شلیک می شود، نه نیزه ای پرتاب! اما گرگ با همه غرورش سرنگون می شود.

آیا ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ " فارسی وان "، " ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ "، " ﺟﻢ ﺗﯽ ﻭﯼ " ﻭ ﺍﻣﺜﺎل این ماهواره ها ﺑﺎ ما می کنند بی شباهت به واقعیت بالا نیست.

اعتقادات و باورها و عقاید ما قربانیان این مسلخ هستند. ﺧﻮﺩﺕ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﺸﯽ ؛ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﮒ ﺩﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ دام ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪﯼ!

ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ و صداهای ﺣﺮﺍﻡ زخم اولی است که شیطان به دلمان می زند و تا به قول امروزی ها کله پایمان نکند ول کن نیست ... / شیرازه