اقوام استان گلستان در ازدواج، آیین های دینی و حتی نوع پوشش، آداب مخصوصی دارند که از نسل گذشته به آنان رسیده است.

ساعت کلاس 3 بعد از ظهر بود زمانی که خیابان خلوت بود من و سعید همیشه با یکدیگر دیدار داشتیم زمانی که او را می دیدم قلبم به شماره می افتاد این حس را تا به حال جز با سعید با هیچ کس دیگر تجربه نکرده بودم.

آرشیو

روز : ماه : سال :