62186813

رئیس جهاد دانشگاهی واحد استان گلستان، گفت: طرح احداث اولین دهکده گیاهان دارویی کشور، در گالیکش گلستان کاری بسیار بزرگ بود که در آستانه بهره برداری می باشد.

قصه پرغصه راه اندازی مرکز آنژیوگرافی در استان گلستان تمامی ندارد و همتی نیست تا "قلب" های خسته و بیمار مردم استان را تسکین بخشد.

خاتمی، شما افتخار آنانی هستی که بخاطر ارتباطاتت با جرج سروس پدر انقلاب های مخملی ، توطئه براندازی نظام جمهوری را در اندیشه می پروراندند؛ آری شما افتخار و بازمانده های همان تفکرید !

آرشیو

روز : ماه : سال :